Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe? Informacje o zamówieniach, które zbieramy, wykorzystujemy ogólnie do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i / lub potwierdzeń zamówień). Ponadto wykorzystujemy te informacje dotyczące zamówienia, aby: - komunikować się z tobą; - Sprawdź nasze zamówienia pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; oraz - zgodnie z Twoimi preferencjami w celu dostarczania Ci informacji lub reklam związanych z naszymi produktami lub usługami. Używamy gromadzonych przez nas informacji o urządzeniach, aby pomóc nam śledzić potencjalne zagrożenia i oszustwa (w szczególności adres IP), a bardziej ogólnie, aby ulepszać i optymalizować naszą Witrynę (na przykład poprzez tworzenie analiz dotyczących tego, jak nasi klienci oglądają i wchodzą w interakcję z witryny oraz do mierzenia sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych). Udostępnianie Twoich danych osobowych Udostępniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, aby pomóc nam wykorzystać Twoje Dane Osobowe w sposób opisany powyżej. Na przykład używamy naszego sklepu internetowego do działania - możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe tutaj. Używamy również, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny - możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe tutaj. Możesz również zrezygnować z używania tutaj. Wreszcie, możemy również udostępniać Twoje Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, aby odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny zgodny z prawem wniosek o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa. Przystępując do niniejszej Umowy i pozostawiając swoje dane w Serwisie (zwanym dalej Serwisem), poprzez wypełnienie pól formularza, Użytkownik: - potwierdza, że ​​wszystkie podane przez niego dane należą do niego osobiście; - potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że dokładnie zapoznał się z Umową w całości, a warunki przetwarzania jego danych osobowych wskazane przez niego w polach formularza, treść umowy oraz warunki przetwarzania danych osobowych są dla niego jasne; - wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych w ramach informacji w celu zawarcia niniejszej Umowy pomiędzy nim a Serwisem, a także jej późniejszej realizacji; - zgadza się z warunkami przetwarzania danych osobowych. Właścicielem witryny jest Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, czyli na wykonywanie czynności przewidzianych ustawą „O danych osobowych”, oraz potwierdza, że ​​wyrażając taką zgodę, działa dobrowolnie, z własnej woli i w swoim interesie . Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest konkretna, świadoma i sumienna. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie Użytkownikowi usług opisanych w Serwisie. Niniejsza zgoda Użytkownika jest uznawana za wyrażoną w prostej formie pisemnej na przetwarzanie następujących danych osobowych: - nazwisko, imię, patronimik; - miejsce pobytu (miasto, region); - numery telefoniczne; - adresy e-mail (e-mail); - ciasteczka; - informacje o adresie IP Użytkownika; - informacje o lokalizacji Użytkownika. Użytkownik przyznaje prawo do wykonywania następujących czynności (operacji) na danych osobowych: zbieranie i gromadzenie; przechowywanie przez okres przechowywania raportów ustalony dokumentami regulacyjnymi, nie krótszy jednak niż trzy lata od dnia zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika; wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana); za pomocą; zniszczenie; depersonalizacja; przekazywania na żądanie sądu, w tym osobom trzecim, z zachowaniem środków zapewniających ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Zgoda ta jest ważna bezterminowo od momentu podania danych i może zostać przez Państwa odwołana poprzez złożenie wniosku do administracji serwisu wskazującego dane określone w ustawie „O danych osobowych”. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika stosownego zamówienia w prostej formie pisemnej na adres e-mail. Witryna ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie. Przy wprowadzaniu zmian w bieżącym wydaniu wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej. Aktualna wersja Umowy znajduje się na stronie pod adresem Do niniejszej Umowy i relacji między Użytkownik i Serwis powstałe w związku ze stosowaniem Umowy podlegają prawu.